Wie of wat ben ik?, Waarheidsrealisatie, Waarheid & ‘Werkelijkheid’

Welkom op STAP uit de MATRIX; Een website over ‘Waarheidsrealisatie’; Waarheid & ‘Werkelijkheid’ en ‘jouw’ rol daarin. 

Waarheid (Buiten de droom)

Waarheid ‘is’. één zonder ander. Onbenoembaar. Alles omvattend. Oneindig. Volledig. Waarheid ligt voorbij elke tegenstelling, concept, mening, oordeel, aanname, en is op geen enkele manier in woorden, symbolen, of welke vorm ook, uit te drukken. (Als het kan worden uitgedrukt, is het niet ‘het’.) 

Waarheidsrealisatie gaat daarmee, hoe raar dat ook mag klinken, niet om wat ‘waar’ of ‘niet waar’ is. (Het gaat over het realiseren van de Waarheid.) Er is dus nooit iemand, die de Waarheid spreekt, omdat Waarheid voorbij woorden en symbolen ligt. (Dat geldt ook voor alles wat op deze website geschreven en gedeeld wordt!) ‘Het’ (Waarheid, ‘wat is’, ‘wat ‘je’ bent’) gaat vooraf aan, en komt na ‘al het andere’.

Het label ‘Waarheid’ – ‘wat is’, ‘wat ‘je’ bent’ – is dan ook in en van zichzelf een beetje misleidend, omdat het zou impliceren dat er iets over te weten zou zijn, en dat er ‘Waarheid’ en ‘Jij’ (twee dus) bestaat. Waar naar verwezen wordt is echter één zonder ander, dus niet-twee.

Het bestaan van Waarheid kan worden gerealiseerd, door ‘alles wat het niet is’ te ont-kennen. Waarbij met ‘ont-kennen’ wordt bedoeld; ‘wat zogenaamd geweten wordt’, alle ‘kennis’ die is opgedaan, en bijvoorbeeld ‘gedachtetreintjes over het verleden en de toekomst’, (gaan) zien voor de schijnbaarheden, die het ‘zijn’.

Realisatie van de Waarheid

Realiseren van de Waarheid, is daarmee een proces van het gaan doorzien van beperkende overtuigingen, het gaan doorzien van de illusie van ‘ik’ / ‘de persoon’ als afgescheiden, autonome ‘entiteit’, en het doorzien van de (emotionele) hechting met deze fictieve figuur.

Wat hierbij echter ‘in de weg staat’ (niet echt, maar zolang het niet is doorzien, wel effectief) is het geloof in alles, waarbij nu gedacht wordt ‘dat er een ‘ik’ in het spel is, die zich vrij binnen de ‘werkelijkheid’ begeeft’. (Dit doorzien is wat er op STAP uit de MATRIX bedoeld wordt met Waarheidsrealisatie / Ontwaken in Waarheid.)

De ‘ik’, die ‘ik’ denk dat ‘ik’ ben, ben ‘ik’ niet. ‘Hij’, die aan ‘mij’ denkt, als zijnde ‘ik’, ben ‘ik’ niet. Er is geen ‘ik’, dus, wie wil(de) de Waarheid realiseren?

‘Werkelijkheid’ (Alles wat ‘(ver)schijnt’ – en lijkt ‘te zijn’ – binnen de droom)

‘Werkelijkheid’ ‘is’, simpel gesteld, ‘alles wat geen Waarheid is’. Het ‘is’ één, wat verschijnt als twee / twee lijkt te zijn.

De ‘ik’, die ‘ik’ denk dat ‘ik’ ben, en de ‘hij’ die aan ‘mij’ denkt als zijnde ‘ik’, zijn dus onderdeel van de ‘Werkelijkheid’, en zijn daarmee dus logischerwijs niet als zodanig ‘waar’. ‘Alles’ binnen de ‘werkelijkheid’, heeft er alle schijn van ‘waar te zijn’, maar schijn bedriegt. Evenals de schijn dat die ‘ik’ en die ‘hij’ – om het zo maar uit te leggen – twee lijken te zijn, terwijl er (altijd) slechts van één, sprake ‘is’.

Realisatie van deze schijnbaarheid

Het is mogelijk deze schijnbaarheid te (gaan) zien, door ‘wat niet is’ / schijnbare ‘kennis’ te (gaan) doorzien, ont-kennen, en/of afleren. Veel van deze ‘kennis’ bestaat uit richtlijnen (als kind ooit geïnterpreteerd als waarheid, want afkomstig van papa en mama – god en godin in de ogen van het kind) wat zich – niet echt, maar wel effectief – als ‘weerstand’ (gestolde energie) heeft ‘vastgezet in het systeem’. (Dit kan merkbaar zijn als een bepaalde grauwe sluier, die over alle ervaringen heen ligt.)

Het realiseren van de schijnbaarheid van de ‘werkelijkheid’ en ‘ik’, heeft onder andere als ‘doel’; meer vervulling in het leven ervaren, minder piekeren, (gaan) leven in plaats van overleven, het doorzien en zo ‘afleggen’ van het leed wat op de schouders drukt, opdoen van zelfkennis, met minder moeite functioneren, ontdekken van je persoonlijke levensdoel, enzovoorts.

Zonder ‘ik’, en zonder tastbare ‘werkelijkheid’, worden dingen als geloof in ‘jezelf ergens mee vergelijken’, geloof in interne verdeeldheid, geloof in ‘goed’ en ‘kwaad’, geloof in ‘ik’ versus ‘anderen’, en bijvoorbeeld geloof in ‘het trachten te controleren van ‘het leven’, ‘anderen’ en geloof in een ‘ik’ die daarbinnen een rol heeft – of iets moet doen -, een wat vreemde ‘verschijning’. (Zelfrealisatie / ‘Werkelijkheid’)

[Voor meer informatie over de filosofie achter hoe Waarheid & ‘Werkelijkheid’ zich tot elkaar verhouden (gezien vanuit ‘de illusie van twee of meer’, klik je hier.] 

Plaatje observatie door man

(Samen) Onderzoeken?

Realisatie middels overgave en (zelf)onderzoek

Realisatie van bovenstaande, is tweeledig.

Overgave

Dit proces is iets ‘wat jij lijkt te doen’; dit is schijn. (Het idee van / geloof in een proces ook, overigens.)

Juist het (onware) idee van ‘een ‘ik’ die ‘iets doet”, wekt de schijn van controle. Het geeft de illusie dat er ergens iets mis is en er iets (door ‘jou’) gedaan moet worden, om dit recht te zetten. Dit levert (schijnbare) wrijving op. Wrijving waar ‘ik’ al snel een verklaring voor wenst te geven. Waarbij ‘het willen verklaren’, een truc is. Want ‘wie’ zou ‘wat’, aan ‘wie’ moeten verklaren dan? Het gaat hierbij dus om een (schijnbaar) proces [zie video]. (Overgave: Niet ‘jij’ ‘doet’, maar ‘je wordt gedaan’. (Dit is hoe dit proces ‘hier’ (schijnbaar) is doorgemaakt. Waarbij er geen enkele illusie is dat dit dé manier is om tot waarheidsrealisatie te komen. Wel is het de enige manier die ‘hier’ (schijnbaar) ervaren

(Zelf)onderzoek

Naast overgave, is het een proces van (zelf)onderzoek. Vanuit de mind / ego, klinkt dit als iets wat in tegenspraak met elkaar is. ‘Niets doen’ (overgave) en ‘het doen van’ (zelf)onderzoek, lijkt met elkaar in conflict te zijn. (Dit is schijn.) Het lijkt wellicht dat ‘jij’ dit onderzoek ‘doet’, maar niets is minder waar. Het denken gaat hierbij niet helpen. In dit geval is juist dát een sta-in-de-weg. Hier komt het aan op het hebben van vertrouwen, en – wetende dat ‘je’ er uiteindelijk niets over te zeggen hebt – onder dekking van dit vertrouwen, gewoon ‘doen’, alsof ‘je doet’. Theorie, logica, en bijvoorbeeld ‘kennis’ zijn onbruikbare gereedschappen.

Bij (zelf)onderzoek gaat het om het stellen van vragen (aan jezelf), en deze in alle eerlijkheid te beantwoorden. Dit, zonder per definitie een antwoord te verwachten.

Enkele centrale vragen (welke allemaal te maken hebben met identiteit, denken, ‘de onwerkelijkheid van de werkelijkheid’, aangeleerd (tweedehands) gedrag en aangeleerde ‘kennis’ onder de loep nemen, et cetera) die hierbij ‘voor mij’ aan de orde waren / zijn: Wat is Waarheid?, Wie of wat ben ik?, Wat is Waarheid en wat is ‘Werkelijkheid’?, Wat weet ik daadwerkelijk uit eerste hand over mijzelf en de ‘Werkelijkheid’ waarin ik mij begeef?

Wat is waar?

Wat is waar?

Coaching en handvatten bij (komen tot) overgave en bij (zelf)onderzoek

Vanuit die ervaring, wordt gedaan, wat op STAP uit de MATRIX, en met betrekking tot coaching. Het gaat bij coaching hoofdzakelijk over het (samen) beantwoorden van de vragen: ‘Wat is Waarheid’?, ‘Wat is waar voor mij’? (maar niet per definitie Waarheid), en ‘hoe ga ik om met deze – op het eerste gezicht tegenstrijdige – paradigma’s’? Alle lijden, ellende, onvoldaan voelen, denken ‘iets te kort te komen’, enzovoorts, is namelijk, zo werd het hier uiteindelijk duidelijk, terug te herleiden naar mis-identificatie, denken iets / iemand te zijn wat / wie je niet bent.

Het (schijnbare) proces van Waarheidsrealisatie, zou je ook kunnen omschrijven als een ‘reis’.

Zoals elke reis, begint deze met de eerste stap, welke in dit geval bestaat uit het afleren / gaan (door)zien, van de gedachten, overtuigingen, hechtingen, het idee dat er iets met jou niet goed zou zijn, het idee dat er (allerlei) dingen in jouw leven fout gaan, et cetera, die het geloof in de illusie van ik als een afgescheiden, op zichzelf opererende (id)entiteit, in stand houden.

Na, zoals gezegd, ‘deze reis te hebben gemaakt’, bied ik via STAP uit de MATRIX, de mogelijkheid, jou in staat te stellen, deze eerste stap te maken. Na het maken van deze eerste stap, volgt de rest (als) vanzelf.

Middels artikelen, coaching, video, het delen van spreuken, houden van bijeenkomsten, en het geven van lezingen, doet STAP uit de MATRIX, in de (fictieve) persoon van ‘Marcel Graumans’, de poging je daartoe handvatten te verschaffen.

[Zie ‘Coaching Zelfrealisatie & Waarheidsrealisatie‘ voor meer info]

NB: Ik heb niets te bieden, behalve de simpele Waarheid.

 

Plaatje met tekst over Waarheid en Feiten

Waarheid is Waarheid. Feiten bevinden zich (schijnbaar!) binnen die Waarheid en zijn daarmee per definitie geen Waarheid.

Coachen vanuit Waarheid

Het coachen is iets wat ik doe vanuit een diepe passie. Aangezien ik (binnen mijn verhaal) in het verleden langdurig te maken heb gehad met problemen omtrent afwijzing, mezelf niet goed genoeg vinden, eenzaamheid, piekeren, en de daaruit voortkomende pijn en het lijden, was het ‘daar (meer en meer) aan voorbij gaan’ een enorme opluchting en maakte het een wereld van verschil in ‘mijn ervaring hier op aarde’. Van ‘overleven’ naar ‘leven’. Van slachtoffer naar meester over je eigen leven. Van ‘piekeren’ naar ‘genieten’. Van krampachtig ‘vasthouden’ naar moeiteloos ‘loslaten’, om maar wat dingen te noemen. Uiteraard gun ik dat aan iedereen!

Geestelijke ‘Gezondheidszorg’ (GGZ)

STAP uit de MATRIX richt zich daarbij, vanuit persoonlijke ervaring en affiniteit, voornamelijk, maar zeker niet exclusief, op mensen met ‘een ggz achtergrond’. Daarbij valt te denken aan: Autisme, ADHD, Hoogbegaafdheid, en bijvoorbeeld Hooggevoeligheid.

Hulp bij het opvoeden van kinderen met een soortgelijke achtergrond, en coachen / begeleiden van mensen die met de reguliere ‘hulpverlening’ niet zo veel kunnen, is een aandachtsgebied voor ‘mij’ en STAP uit de MATRIX.

Op de GGZ en de reguliere trajecten, heeft STAP uit de MATRIX, vanuit ervaring,  een nogal uitgesproken visie.

[Zie de pagina ‘HSP, Begaafdheid, ADD, ADHD, GGZ, Opvoeden & Waarheidsrealisatie‘ voor meer informatie.]

Een goed gesprek

Aangezien de ‘werkelijkheid’, zoals gezien werd, virtueel van aard is, kan er ook niet gezegd worden, dat Waarheid ‘beter’ is dan ‘Werkelijkheid’. Het mensen leiden naar de Waarheid, is dan ook niet iets wat per definitie (‘mijn’) voorkeur geniet. (Als dat ‘moet gebeuren’, gebeurt dat toch wel.) Evenzo prettig vind ik het om mensen te helpen bij het overwinnen van obstakels die hun leven (lijken te) belemmeren. Vanuit ervaring sprekend, kan de claim worden gemaakt, dat ‘een goed gesprek, vaak de eerste stap is naar (het ervaren van) meer ruimte. Waarbij het altijd zo is, dat jij en alleen jij bepaalt of je iets doet met de dingen die tijdens een gesprek aan het licht komen. Ik kan je helpen te leren jezelf te helpen, maar ik kan je niet ‘het werk’ uit handen nemen.

Bijeenkomsten / Workshops

Daarnaast wordt het leuk gevonden hierover, in groepsverband, op basis van volledige openheid, en op basis van het uitgangspunt dat ‘het uitspreken van de Waarheid, niet als zodanig mogelijk is, en ‘naast ‘ik ben’ weten we niets’, de dialoog met anderen aan te gaan.

Met het speculeren hierover, het ontrafelen van patronen, het kijken naar de vragen ‘Wie / Wat ben ik’?, ‘Wat is waar’?, ‘Wat is Waarheid, wat is ‘Werkelijkheid”, ‘Waarop baseren wij de standaard mens’, enzovoorts, kan ik uren achtereen bezig zijn. Veel van de gemaakte observaties worden middels artikelen of video gedeeld.

Waarbij het natuurlijk leuk is als ‘mijn feestje’ ook ‘jouw feestje’ blijkt te zijn! (Het ‘delen van belevingswerelden’ is het enige dat ‘we hebben’.)

Lezingen

Ook ben ik beschikbaar om op basis van mijn doorgemaakte proces / de gemaakte ‘reis’, lezingen te geven over dit onderwerp. Dit dan met name binnen de context van ‘hoe zouden dingen er maatschappelijk gezien uit kunnen zien, wanneer de meerderheid van de mensen zich ‘het niet afgescheiden zijn’, ‘waardetechnisch gelijk zijn aan alles en iedereen’, en de feitelijke afwezigheid van ‘een gedeelde werkelijkheid’ [Zie video], zou realiseren. Wat als de meerderheid zou ‘zien’, voorbij de illusie van tegenstellingen?

Wat als, ‘het debiele  / het destructieve (zonder eigenbelang en tegengesteld belang (zoals het in Waarheid is), is er geen ‘twee’, geen ‘strijd’, geen concurrentie, enzovoorts) van machtsspelletjes’, massaal doorzien zou worden? Wat als de illusie van ‘vrije wil’ en ‘gelijke kansen’ zou worden ontdekt. Wat wanneer bijvoorbeeld, de kolder van landsgrenzen, op mensen geplakte labels, en bevolkingsgroepen (we zijn allemaal mensen die poepen, bloeden, geaccepteerd willen worden, aansluiting willen hebben, Liefde willen geven en ontvangen, en om nog maar eens wat te noemen, allemaal recht hebben op voedsel, kleding en onderdak (ongeacht ras, geloof, nationaliteit, enzovoorts), en de daaruit voortkomende rechtsongelijkheid, en masse gezien zou worden? Wat zou er dan allemaal ten goede (kunnen) veranderen?

 

Disclaimer:

Komt bovenstaande over als arrogant en pretentieus? Is er het idee ‘dit is niet waar’? (Dat is het uiteindelijk ook. Het is immers slechts verwijzen, filosoferen, en speculeren)? Roept bovenstaande anderszins wrijvingen op? Dan staat het ‘je’ natuurlijk vrij daar naar te kijken, of op basis daarvan deze website, en aangeboden ‘diensten’ te laten voor wat ze zijn. (Daar gaat niemand over, daarin zit geen ‘beter’ of ‘slechter’, en het is dan blijkbaar iets wat ‘daar’ niet resoneert.)

En aangezien de Waarheid niet gesproken kán worden (Waarheid ligt voorbij woorden en symbolen), heb ik dus niet de illusie, dat ik op enig moment de Waarheid spreek, is er geen geloof, dat ‘ik’ (Lees: Marcel) krediet kan nemen voor hoe dingen uitspelen, en kan er vanuit STAP uit de MATRIX, en in het geval van coachen, informatie delen, enzovoorts, alleen maar sprake zijn van ‘je helpen, jezelf te helpen’, omdat jij te allen tijde, verantwoordelijk blijft voor ‘jouw ervaringen’ / ‘jouw leven’.

Contact

Heb je vragen, opmerkingen, iets te communiceren, of wil je een afspraak maken?
Dit kan door contact op te nemen via de contactpagina.

 

‘Mijn’ uitnodiging staat!

 

Marcel Graumans | STAP uit de MATRIX | Waarheid’Waarheidsrealisatie, denken, onderzoek

Deze website, en deze pagina is voortdurend onder constructie….

 

Logo STAP uit de MATRIX

* Mocht je STAP uit de MATRIX willen ondersteunen kan dit het best door middel van een donatie, waarmee de kosten en een stukje tijd gecompenseerd kan worden. Kijk voor meer informatie op de pagina doneren, elders op deze website.