Leven vanuit Waarheid | Onderzoek & Dialoog

Welkom op STAP uit de MATRIX, een website die zich richt op het ‘Leven vanuit Waarheid’.

Onderwerpen: Wie of wat ben ik? Wat is waar? Wat is ‘Werkelijkheid’ en Waarheid? Het onderzoeken van – en dialoog over – het denken, overtuigingen en conditionering. Van theorie naar praktijk d.m.v. Onderzoek en Dialoog, en (praktische) begeleiding bij dit proces.

Laatste Berichten

Sleur en Stagnatie: Is dit Alles?

Misschien ken je het. Het gevoel van ‘is dit alles‘? Het gevoel van sleur, stagnatie, vastgelopen zijn. Het gevoel dat je in een rol, of (levens)situatie bent beland waar alle dagen er grijs en voorspelbaar uit zijn gaan zien. Misschien herinner je je nog wel ergens vaag dat dat ooit anders was, dat er van alles open lag, er van alles kon gebeuren, dat alles gedacht, gevoeld en beleefd mocht worden, en dat dit alles met open armen werd ontvangen. Misschien dat je hebt gemerkt dat het nu vooral lijfsbehoud, angst, ingesleten patronen en andere conditioneringen zijn van waaruit je – dat wie/ wat je denkt te zijn – (be)leeft en handelt. ‘Dat je je ‘onschuld’ en ‘vrijheid’ bent verloren’?

‘Hier’ was het een gevoel wat al erg lang (misschien wel zo lang ik me kan heugen) speelde, met alle (als zodanig ervaren) vervelende gevolgen van dien. Een gevoel van ‘er niet bij horen’, angst voor het onbekende, ervaren van zinloosheid, onzekerheid, (chronische) depressie, een (alles overheersend) gevoel van ‘onwaardigheid’, ‘machteloosheid’ en ‘verlamming’.
‘Hier’ zorgde het er voor, dat – zo werd later gerealiseerd – er eigenlijk van een constante, onderhuidse doodswens (welke zich als een alles overheersende (mentale) angst en daaraan gekoppelde (lichamelijke) spanning uitte) sprake bleek te zijn (geweest).

Na lang een leven lang bij deze angst en spanning te zijn weggelopen, kwam er een punt dat er iets mee moest gebeuren. Tijd om daar eens grondig naar te kijken. Dit was het begin van een proces.

Lagen, lagen en nog eens lagen; Pellen naar Leven tussen aanhalingstekens

Lagen, lagen en nog eens lagen;

Overtuigingen loslaten, Schone lei, Wat is waar?

Het was tijd om te beginnen ‘met een schone lei’, terug naar het nulpunt. Opnieuw ervaren van de (grenzeloze / contextloze) lege ruimte. Het punt van waaruit alles lijkt te ontstaan. Nu was deze lege ruimte gevuld met concepten, gedane aannames, overtuigingen en andere conditioneringen. De vragen die elke keer weer opspeelden waren: ‘Wat is waar’? en ‘Is dat waar’?

Al snel bleek, dat al deze conditioneringen zijn gebaseerd op gebakken lucht. Ook bleek als snel dat het deze conditioneringen (de hechting er mee, het geloof er in, om preciezer te zijn) waren, die er voor zorgden dat er sprake lijkt te zijn van beperking.

Door binnen een relatieve, dynamische, vergankelijke ‘werkelijkheid’, concepten en ideeën, als absolute, statische, permanente ‘waarheden’ te hanteren, ontstaat er stagnatie, beperking en wordt er steeds verder van de Waarheid afgeweken. Er is sprake van beperking van kansen en mogelijkheden.

Ik had mezelf namelijk, zonder daar echt bewust van te zijn nogal gekaderd. Hierdoor werden overtuigingen, denkbeelden en gedachtegangen aangehangen die, wanneer ze nader werden beschouwd, als ‘ongezond’, ‘beperkend’ en vooral ‘angst en spanning gevend’, bestempeld konden worden.

Door het onderzoeken van – en zodoende bewust worden, en doorzien, van – het denken, middels het ervaren, aanvaarden en doorzien van (lichamelijke) spanning, en door middel van focus op – en overgave aan – het proces (‘mezelf’ feitelijk), ontstond er ruimte om overtuigingen los te laten, waardoor er (opnieuw) ruimte ontstond voor het (gaan) zien van de (dynamische) spontaniteit, waarmee de ‘werkelijkheid’ zich lijkt te ontvouwen.

De meest diepe conditionering – en grootste illusie – is het idee van een persoon, persoonlijkheid, een ‘ik’, die (in vrijheid) eigen beslissingen maakt, die dingen (absoluut zeker) weet, die weet wat ‘goed’ of ‘slecht’ is voor ‘zichzelf’ en vooral ‘anderen’, die voortkomt uit dynamisch ervaren ervaringen, welke in statische vorm in het geheugen – verleden – zijn opgeslagen en in die hoedanigheid worden gebruikt (lees: hier blind op vaart), en die niet kan zien dat regels – mochten deze al gelden – altijd slechts betrekking hebben op ‘het eigen Universum’ en op geen enkele manier op de ‘werkelijkheid’ of ‘anderen’ / ‘andere Universa’ toepasbaar zijn.

Screenshot Thirteenth Floor (Film)

Screenshot Thirteenth Floor (Film) – Niets is wat het lijkt

Statische ‘navigatie’, door een dynamische ‘Werkelijkheid’

Varen op statische informatie, terwijl de Waarheid is, dat er van ‘statisch’ geen enkele sprake is, of kan zijn, is een waanbeeld. Het er in geloven, zorgt voor het ontstaan van (lichamelijke) wrijving en stagnatie, omdat het aanhangen van het idee van een statische ‘Werkelijkheid’, nooit zal kunnen lukken, gezien de afwezigheid van een statische ‘Werkelijkheid’. Vrij logisch zou je zeggen.

Toch is het mogelijk deze dynamische ‘Werkelijkheid’ een heel leven te ontkennen, door te (blijven) geloven in concepten, overtuigingen en algemene – door omgeving en cultuur bepaalde – ‘normen en waarden’.

Uiteindelijk geldt; Wat is, IS, wat komt en gaat lijkt te komen en gaan, niets blijft, en niets is zoals het lijkt!

 

Onder Deconstructie

Onder Deconstructie

Een (slopend) Proces

Gezien het feit dat deze hele ‘zienswijze’ indruiste tegen het gangbare, zou het voor te stellen moeten zijn, dat ‘een transformatie’ als deze niet over één nacht ijs is gegaan. Het ontdekken van – en van daaruit gaan doorzien – van datgene waarvan altijd min of meer gedacht werd dat ‘ik’ het was, raakte aan iets wat als fundamenteel ervaren werd.

Gezien de emotionele hechtingen die aan de conditioneringen hangen – en waarbij ‘ik’ ook een conditionering bleek te zijn, leek het loslaten / doorzien van deze conditioneringen bij vlagen op ‘het afsterven van een deel van mezelf’.

Feitelijk is het een proces van sterven en wedergeboorte. Waarbij het ‘de context’ is die uiteindelijk ‘sterft’. Door de (schijnbare) verstrengeling (vanuit de aanname van een persoon te zijn), ziet dat er in de beleving wat anders uit. Hoewel niets persoonlijk is, of zelfs maar kan zijn, wil dat niet zeggen dat, dat in beleving (de hallucinatie, de droom) niet anders kan lijken. De ervaring hier leert, dat e.e.a. er nogal ‘levensecht’ uit kan zien.

“Ga zitten, hou je koest, en vraag jezelf wat waar is, net zolang tot je het weet.”

— Jed McKenna

 

STAP uit de MATRIX – Inhoud en Mogelijkheden

Artikelen, ‘Kennis’

Het onder de aandacht brengen van dit proces, aangeven wat eventuele valkuilen zouden kunnen zijn, (min of meer algemene) mechanismes met betrekking tot dit proces die ‘hier’ doorzien zijn observeren, beschrijven en delen, en het rommelen aan het op conditioneringen gebaseerde kaartenhuis wat ‘ik’ en ‘werkelijkheid’ genoemd wordt, is één van de dingen waar STAP uit de MATRIX zich (middels de artikelen) op richt.

(Inmiddels is dit ‘Onderzoek & Dialoog over de dingen des levens’, zogezegd,  iets wat spontaan als een rode draad door het leven ‘hier’ begint te lopen.)

‘Kennis’ – wanneer deze wordt gehanteerd als landkaart, en niet als het terrein zelf – kan helpen om bepaalde zaken helder te krijgen en/of te (gaan) doorzien. De artikelen op STAP uit de MATRIX zullen dan ook onder andere gericht zijn op;

  • Het omver werpen van heilige huisjes;
  • Aankaarten van andere (evenzo arbitraire, maar wellicht wat meer optimale) zienswijzen;
  • Het beschrijven van (verdedigings)mechanismes binnen het denken;
  • Het beschrijven van (verdedigings)mechanismes welke betrekking hebben op emoties en emotionele hechtingen;
  • Het beschrijven van veel voorkomende mechanismes – en (ingesleten) patronen – welke betrekking hebben op de beleving van de (voor) waargenomen ‘werkelijkheid’ / de (fictieve) ‘persoon’ en interactie met van deze ‘persoon’ met ‘anderen’ en de ‘werkelijkheid’;
  • Een aanzet tot, hoe het (be)leven vanuit deze lege ruimte (eventueel – namelijk arbitrair) vorm te geven is;
  • Van kijken naar zien (gaan) en (gaan) zien ‘wat is’ in plaats van ‘wat niet (werkelijk) is’, maar wordt bedacht, gewenst, gefantaseerd en bijvoorbeeld ‘belangrijk gemaakt’.
'Hulp' bij het proces van ontwaken

Ondersteuning van het proces, individueel, in arbeidssituaties of als ‘entertainment’

Onderzoek & Dialoog

Door middel van onderzoek naar – (samen) kijken naar de aard van de ‘werkelijkheid’, Waarheid en de positie van (de gewaande) ‘ik’ ‘daarbinnen’ – en dialoog hierover, is het mogelijk dit allemaal zelf te gaan zien. Wellicht dat de artikelen, posters of gedichten op deze website daarin iets kunnen betekenen. Wanneer je opteert voor een meer interactieve benadering, kun je hiervoor het forum gebruiken.

Wat ‘was’ (illusie van verleden) komt niet meer terug, wat is (het moment vóór NU) zal er gewoon zijn, van wat in het verschiet lijkt te liggen (toekomst) valt niets zinnigs te zeggen. Het gebeurt, simpelweg omdat het gebeurt en er is niemand om daar wat van te vinden. Voor alles verantwoordelijk, maar nooit ergens schuldig aan. ‘Wat is’, ligt vooraf aan ‘wat schijnt te zijn’, terwijl er van ‘twee’ of ‘meer’ geen sprake is – of zelfs maar kan zijn. Daarmee is het perfectie en harmonie die de klok slaan. Elk moment is ‘een ontstaan van vorm uit het niets’, waarbij het ontstaan, gelijktijdig met het vergaan samenvalt. (Niet waar natuurlijk, maar wel heel ‘werkelijk’.) Elk moment als nieuw, leeg, en vol (schijnbare) mogelijkheden. 

Ondersteuning van het Proces

Daarnaast kan er een beroep worden gedaan op het ondersteunen van dit proces in de praktijk, door middel van (samen) onderzoeken en/of dialoog. Het is mogelijk hiervoor een afspraak te maken.

 

Onderzoek & Dialoog toepasbaar in arbeidssituaties

Het (samen) – in groepsverband – kijken naar vastgelopen patronen en mechanismes, en de overtuigingen die er achter zitten (gaan) doorzien, kan ook behulpzaam – en inzichtgevend – zijn in het geval van bijvoorbeeld (terugkerende) conflicten, miscommunicatie, misverstanden, et cetera – welke ten koste van arbeidsvreugde, en daarmee efficiëntie (kunnen) gaan – of bij het proces van een reset / reorganisatie (terug naar het nulpunt). Klik hier voor meer informatie.

 

Onderzoek & Dialoog als entertainment

Ook is het mogelijk dit spel van onderzoek en dialoog in een meer vrijblijvende setting, waarbij het dan vooral gaat om de ‘entertainment waarde’ ervan, hoewel het leren werken met – en vanuit de lege ruimte – nooit kwaad kan natuurlijk.

Leer je vrienden, partner, collega’s of anderen met wie je in verbinding staat op een andere, diepere, en meer oprechte manier kennen. Kijk hier voor een uitgebreidere uitleg en verdere mogelijkheden.

 

Waarheid: Wat is, is, niet wat 'je' denkt dat is; Alles perfect, even perfect als jij - of je je dat nu realiseert of niet.

Waarheid: Wat is, is, niet wat ‘je’ denkt dat is; Alles perfect, even perfect als jij – of je je dat nu realiseert of niet.

Leven vanuit Waarheid | Stake life upon Truth

Waarheid IS; zonder eigenschappen, zonder attributen, zonder vorm, zonder ruimte, zonder tijd, voorbij alle ‘vanzelfsprekendheden’, voorbij alle ‘als waarheid aangenomen overtuigingen’, voorbij (hechting aan) ‘ervaringen’, en voorbij andere ‘in het verleden gedane aannames’. Dit is NIET te leven als zodanig.

Wat WEL kan, is de (persoonlijke) ‘Werkelijkheid’ op basis van Waarheid, ‘vorm te geven’. Om dat punt ‘te bereiken’, zal de illusie van ‘ik’ en de ‘Werkelijkheid’ echter dienen te worden doorzien. In theorie (mentaal) een nogal simpel proces. In de praktijk een proces dat – gezien de disconnect met ‘wat lijkt te worden geweten’ / ‘wat wordt geloofd’ – niet altijd gemakkelijk is.

 

Ten slotte

Neem dit alles – en vooral ‘jouw rol’, en/of ‘mijn rol’ hierin – allemaal niet te serieus. Blijf adem halen, er is geen haast, wees aardig voor jezelf en anderen en ga niets lopen forceren, want dat werkt alleen maar averechts – been there done that!

Het leven is een spel dat wordt gespeeld en spellen speel je met een bepaalde frisse speelsheid. Het bijzondere van dit spel is, dat het niet gaat om de knikkers – winst of verlies, beter of slechter, goed of kwaad – maar om het spelen zelf. Er wacht geen beloning op het eind en ‘je leeft’ NU! Alleen door dat te zien is er al een hoop gewonnen. Je doet niets verkeerd, er gaat niets verkeerd, iedereen komt daar waar hij of zij ‘hoort’, en het is geen wedstrijd.
Het is allemaal perfect, even perfect als jij – of je dat nu zelf weet of niet.

 

Contact, Afspraak maken, Forum

Heb je vragen, opmerkingen, of iets te communiceren? Mail het, of ga naar het contactformulier.

Via het contactformulier voor afspraken, of door het sturen van een email naar het desbetreffende adres, kun je een afspraak maken.

Na registratie kun je ook een onderwerp openen in het Forum.
(lees eerst even het doel en de regels)

 

Marcel

 

foto Marcel Graumans - STAP uit de MATRIX

Marcel Graumans – STAP uit de MATRIX

STAP uit de MATRIX Logo

STAP uit de MATRIX

* Mocht je STAP uit de MATRIX willen ondersteunen kan dit het best door middel van een donatie, waarmee de kosten en een stukje tijd gecompenseerd kan worden. Kijk voor meer informatie op de pagina doneren, elders op deze website.