Disclaimer / Spirituele Bijsluiter

[Uit Spirituele Oorlogvoering – Jed McKenna. Ook van toepassing voor ‘wat wordt aangeboden’ aan informatie, ideeën, overdenkingen, observatie en coaching, waar het STAP uit de MATRIX betreft. Dit alles in het kader van beter goed gejat, dan slecht zelf bedacht.]*

Gelieve notitie te nemen van het onderstaande:

Door voorbij dit punt verder te lezen, erkent en accepteert de lezer dat de staat van spirituele verlichting zoals hier beschreven, de zoeker/het aspirant slachtoffer geen voordelen, gunsten, zegeningen of speciale krachten zal opleveren en weinig of geen gelijkenis vertoont met allerlei new age of oosterse varianten die onder dezelfde naam wijd en zijd aan de man worden gebracht. Het is niet erg waarschijnlijk dat een orgastische euforie, een extatische gelukzaligheid, obscene rijkdom, een perfecte gezondheid, eeuwige vrede, ten hemel kunnen stijgen, kosmisch bewustzijn, een schone aura, astrale projectie, reizen in verschillende dimensies, buitenzintuiglijke waarneming, toegang tot de akasha-kronieken, diepe wijsheid, verstandig gedrag, een stralende gelaatsuitdrukking, alwetendheid, almacht en het opengaan van het derde oog er het gevolg van zullen zijn. Men moet niet verwachten dat chakra’s op elkaar worden afgestemd, in balans worden gebracht, opgeladen, andersom gaan draaien of open gaan. Ook zal de koendalini-slang die opgerold in het onderste deel van de rug ligt, niet gewekt, opgepord, aangespoord, omhoog gebracht, of anderszins gemaltraiteerd worden.

Persoonlijke vooruitgang, persoonlijke waardering, persoonlijke expansie, persoonlijke verheerlijking, persoonlijke bevrediging of persoonlijke verbetering worden, ook niet impliciet, niet in het vooruitzicht gesteld. Ook zullen gemakzuchtige, zelfzuchtige, narcistische, egocentrische en alleen op eigenbelang gerichte mensen er weinig voldoening in vinden. De lezer gelieve er niet van uit te gaan dat hem of haar een beloning, extase, macht, bevrijding, verlossing, rijkdom, vergeving, of eeuwige rust in een hemels verblijf te wachten staan. Ook valt het niet te verwachten dat het bewustzijn zal stijgen, veranderen, omslaan, of getransformeerd, getransponeerd, getransfigureerd, getransmuteerd, getranscendeerd of getransmigreerd zal worden. [STAP uit de MATRIX] verleent geen toegang tot idyllische of mythische rijken waaronder, maar niet beperkt tot, Atlantis, de Elysische velden, de tuin van Eden, de hemel, luilekkerland, het nirwana, het paradijs, het beloofde land, Shambala, Shangri-la of Utopia.

[Op STAP uit de MATRIX] wordt op uitgebreide schaal gebruik gemaakt van vergelijkingen en symbolen. De woorden vampier, zombie, rups, vlinder, droomstaat enzovoorts, zijn figuurlijk bedoeld. Raadgevingen aan de lezer zoals van een wolkenkrabber springen, in een razende vuurzee stappen, zich ritueel ontdoen van zijn ingewanden, of in een bad met zoutzuur gaan liggen, behoren niet letterlijk te worden genomen. De lezer gelieve zich er rekenschap van te geven dat zijn of haar hand afhakken, zijn of haar oog uitrukken of zijn of haar hoofd afhouwen lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.

Door het zoeken naar en bereiken van spirituele verlichting riskeert men het verlies van het volgende: zijn of haar ego, identiteit, menselijkheid, gezond verstand, vrienden en kennissen, baan, huis, kinderen, auto, geld, juwelen, respect, tijdsbesef, gevoel een plek in de ruimte in te nemen, strikt onderhevig zijn aan de normale natuurwetten, en een doel om voor te leven.

Spirituele verlichting zoals die hier ter sprake komt is een proces en het resultaat van de eigen vrije wil. Er is geen vertrouwen nodig in, of de medewerking nodig van een god of godin, Satan, lichaamloze entiteiten (engelen of demonen), goeroes, swami’s, zieners, wijzen, heilige mannen, priesters, leraren, filosofen, feeën, aardmannetjes, elfjes, kabouters (en andere sprookjesfiguren) of wat voor tussenpersoon of instantie dan ook die niet berust op de eigen autoriteit.

Methodes en eigenschappen die uitgaan van het hart en die over het algemeen worden beschouwd als het wezen van spirituele verlichting, zoals liefde, mededogen, verdraagzaamheid, goedheid, onverstoorbaarheid en een vredige gemoedsrust worden in dit boek gezien als daarmee in strijd, misleidend en niet ter zake doende..

Het is niet nodig dat een zoeker/aspirant slachtoffer spirituele oefeningen doet of zich wendt tot geloofssystemen waaronder, maar niet beperkt tot, boeddhisme, kaballa, hindoeïsme, soefisme, taoïsme, gnosticisme, islam, jodendom, christendom, heidendom, occultisme, de leer van Zarathoestra, wicca, yoga, tai chi, feng shui, vechtkunst, toverkunst of necromantie.

De zoeker/het aspirant slachtoffer heeft hoegenaamd geen spirituele of new age parafernalia, snuisterijen of talismannen nodig, waaronder, maar niet beperkt tot, kristallen, edelstenen, gewone stenen, zaden, kralen, schelpen, wierook, kaarsen, aroma’s, bellen, gongs, windorgels, altaren, afbeeldingen of beeldjes van heiligen. Speciale kleding, juwelen, opsmuk, tatoeages en andere modeaccessoires zijn geen vereisten voor het gestelde doel.

Het is niet nodig voor een zoeker/aspirant slachtoffer om een van de vele methodes en technieken die tot verlichting leiden, toe te passen, waaronder, maar niet beperkt tot, meditatie, naar kaarsen staren, het reciteren van mantra’s, zich onderwerpen aan een goeroe, op één been staan, uitputtende pelgrimstochten, vliegen zonder hulpmiddelen, pillen, ademhalingstechnieken, vasten, door woestijnen trekken, zelfkastijding, stilte betrachten, seksuele uitspattingen of seksuele onthouding.

De zoeker/het aspirant slachtoffer heeft niets aan bepaalde spirituele krachten, kunsten of vaardigheden, waaronder, maar niet beperkt tot, astrologie, numerologie, waarzeggerij, tarot of runen lezen, mandala’s maken, vuurlopen, paranormale chirurgie, automatisch schrift, channelen, piramidekracht, telepathie, helderziendheid, lucide dromen, droomduiding, buitenzintuiglijke waarneming, levitatie, bilocatie, psychokinese of zien op afstand. Verder zijn trucs, acrobatische toeren of huzarenstukjes zoals boogschieten vanaf een rijdend paard, zich blootstellen aan hevige kou, levend begraven worden, as of juwelen materialiseren, over vuur of glasscherven lopen, op glasscherven of op een spijkerbed liggen, het doorboren van gezicht of armen, dingen tevoorschijn toveren en trucs met touwen, wat betreft verlichting zoals hier behandeld, van nul en generlei waarde.

De confrontatie met persoonlijke demonen, het onder ogen zien van diepgewortelde angsten en het stap voor stap ontmantelen van de persoonlijke identiteit kan leiden tot hartkloppingen, hoge bloeddruk, evenwichtstoornissen, bewegingsstoornissen, een bleke gelaatskleur, een slappe huid, verlies van haren en tanden, gebrek aan eetlust, slapeloosheid, incontinentie, trillingen, oververmoeidheid, kortademigheid, kokhalzen, brandend maagzuur, een slechte spijsvertering, slechte adem, diarree, vetzucht, psoriasis, zweten, zwellingen en flauwvallen. De emotionele ontreddering die gepaard gaat met de ontdekking dat men zelf een verzonnen personage in een toneelstuk is, kan resulteren in gevoelens van verlatenheid, weltschmerz, lichtgeraaktheid, boosheid, vijandigheid, wrok, uitzichtloosheid, zwaarmoedigheid, suïcidale wanhoop, ziekelijke neerslachtigheid en het benauwende gevoel dat het leven geen enkele zin heeft.

De zoeker/het aspirant slachtoffer wordt erop gewezen dat het bestuderen van vroegere culturen, reizen naar verre landen of het leren van vreemde talen van geen enkel nut is en dat voor het begrijpen en bereiken van spirituele verlichting zoals hierin beschreven, er geen betere plek is dan hier, en geen beter moment dan nu.

[STAP uit de MATRIX, en betrokken ‘mensen’ en ‘attributen’ zijn] niet bestemd voor menselijke consumptie. Indien het is ingeslikt, probeer dan over te geven en roep onmiddellijk medische hulp in. Vermijd het plaatsen van dit boek in lichaamsopeningen. Dit boek veelvuldig in de mond, ogen, oren, neus, vagina of rectum stoppen kan onooglijke uitstulpingen en een pijnlijk, branderig gevoel tot gevolg hebben. Als de symptomen aanhouden dient er een arts te worden geraadpleegd.

[Alle op STAP uit de MATRIX] beschreven personen, plaatsen en gebeurtenissen zijn volledig verzonnen, voor zover dit boek en het universum waarin het bestaat óók volledig is verzonnen. Iedere gelijkenis met werkelijk bestaande personen, plaatsen en gebeurtenissen is enkel en alleen het resultaat van een gelijkenis met werkelijk bestaande personen, plaatsen en gebeurtenissen.

Tijdens het maken van [of coachen via STAP uit de MATRIX] is er niet [en zal er niet] met [worden] dolfijnen gezwommen. Het verwijderen van deze bijsluiter is onwettig voor zover het in strijd is met de wet. Batterijen zijn niet ingesloten. Wees voorzichtig met wat u wenst.

* Tekst tussen haken [..] is in een aanpassing in verband met de leesbaarheid. STAP uit de MATRIX, maakt op geen enkele manier aanspraak met betrekking tot de auteursrechten betreffende bovenstaande bijsluiter, maar staat (in ‘werkelijkheid’) volledig achter de inhoud hiervan.

Logo STAP uit de MATRIX

* Mocht je STAP uit de MATRIX willen ondersteunen kan dit het best door middel van een donatie, waarmee de kosten en een stukje tijd gecompenseerd kan worden. Kijk voor meer informatie op de pagina doneren, elders op deze website.