Lifecoaching: Diensten en Mogelijkheden

Op deze pagina vind informatie over de coaching, hulp bij het opvoeden, (in groepsverband) doen van onderzoek en hebben van dialoog met betrekking tot ‘navigeren door de ‘werkelijkheid” en Waarheidsrealisatie / zelfrealisatie, en het geven van lezingen, zoals dat via STAP uit de MATRIX worden aangeboden.
(Binnenkort zal STAP uit de MATRIX – naar alle waarschijnlijkheid – ook enkele workshops gaan aanbieden.)

Alles heeft als uitgangspunt, het ‘(samen) kijken vanuit het verlichte standpunt’. Hierbij wordt niet uitgegaan van een bepaalde lering, een algemeen pad, tradities, specifieke leraren en/of technieken. Alle communicatie, ondersteuning, en informatie, is specifiek, op maat en gebeurt spontaan, zonder tussenkomst van ‘mij’ of ‘mijn eventuele agenda’. Ik baseer me uitsluitend op ‘mijn ervaring’, zoals deze door de jaren heen is opgedaan. Het gaat echter altijd om / over jou!

Meer informatie over Marcel, het ontstaan en de doelstelling van STAP uit de MATRIX en een stukje achtergrond, KLIK HIER!

Diensten en Mogelijkheden

Lifecoaching

  • Het gaat daarbij om lifecoaching. (Denk daarbij aan hulp bij het zetten van de eerste stap richting Waarheidsrealisatie, hulp bij het vastgelopen zijn in het leven, beter leren omgaan met stempels en gevoeligheid binnen het dagelijkse maatschappelijke leven, een goed gesprek / luisterend oor, of meer algemene geestelijke hulpverlening.)

Hulp bij opvoeden

  • Coaching / hulp bij het opvoeden. (Bijvoorbeeld van ‘bijzondere’ kinderen, kinderen met een stempel. Hoewel het vreemd kan lijken, richt dit zich ook op volwassenen, en dan wel op hun (vaak beschadigd geraakte) innerlijk kind. Uitgangspunten: Acceptatie in plaats van het afwijzen / worden afgewezen vanwege ‘anders zijn’, ‘anders zijn als zegen in plaats van vloek, (leren) omgaan – vertalen van – de verschillen. Dit met betrekking tot de thuissituatie, maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan bemiddeling richting scholen.)  

Onderzoek en (open) dialoog – samen bomen over Waarheid en ‘Werkelijkheid’

  • Onderzoek en dialoog met betrekking tot de navigatie tussen Waarheid & ‘Werkelijkheid’ en waarheidsrealisatie. (Zowel individueel, als in groepsverband.)

Lezingen

  • Het geven van lezingen met betrekking tot de op STAP uit de MATRIX behandelde onderwerpen. (Denk hierbij aan navigatie tussen Waarheid & ‘Werkelijkheid’, (het ‘nut’ van) waarheidsrealisatie, maar ook hoe wij als mensheid de maatschappij, de wereld, de ‘werkelijkheid’ hebben vormgegeven, en vormgeven, en hoe dit – eventueel – allemaal meer optimaal zou kunnen functioneren; de maatschappelijke implicaties wanneer er (vaker) werd gezien ‘wat is’ in plaats van ‘wat wordt verondersteld wat is’ / de verwarring tussen ‘iets vinden’, en ‘iets wat is’.
    Verder gaat het om het kweken van begrip ten aanzien van ‘anders zijn’, stempels, en hoe mensen hier – geheel ten onrechte – op worden afgerekend.)

 

‘Helpen’, jezelf (leren) jezelf te helpen

Ik ben me er van bewust, dat bovenstaande nogal pretentieus zou kunnen klinken. Vandaar een kleine nuancering.

Allereerst geldt, dat het in het geval van (life)coaching, zo is, dat het uiteindelijk gaat om je helpen, jezelf (te leren) helpen. Een uitgangspunt wat ook geldt in het geval van coaching bij het opvoeden. Het is jouw leven, jouw universum, en jouw verantwoordelijkheid, je gaat niet over de belevingswereld van anderen. Terwijl er uiteindelijk, wellicht, niet eens als zodanig sprake is van ‘een belevingswereld’. (Maar dat is op de zaken vooruit lopen.)

Plaatje 'Werkelijkheid' en Waarheid. Niets 'is'.

De ‘werkelijkheid’ – ‘ik ben’ / ‘ik is ik’. De Waarheid, er is geen ‘ik’ en geen ‘zijn’, maar slechts een schijnbare verschijning hiervan.

Wanneer het aankomt op dialoog & onderzoek, geldt, dat wat daar aan de orde komt, is gebaseerd op ‘mijn ervaringen’, ‘mijn belevingswereld’. Hierbij gaat het vooral om openheid, en de realisatie dat er van alles gevonden kan worden, maar dat, dat nog niet maakt dat het ook (zo) is. Het delen van ‘ervaringen’ en ‘belevingswerelden’, is – zo is de ervaring hier – dat, wat het dichtste bij een gezamenlijke ‘werkelijkheid’ in de buurt komt.

Wat betreft lezingen, zou het kunnen gezien worden als, op een andere manier tegen veronderstelde ‘vanzelfsprekendheden’ aan te kijken. Door compleet out-of-the-box (no box) te gaan, kan er daadwerkelijke communicatie op gang komen, zo leert ‘mijn’ ervaring.

Waarbij voor dit alles geldt, dat e.e.a. zich baseert op ‘mijn’ perceptie, het schijnbare proces wat ‘door mij’ is doorgemaakt, en de ‘ervaringen’ die daaruit (via STAP uit de MATRIX, en in real life) ‘zijn voortgekomen’.

Uiteindelijk geldt, dat er niets is wat definitief ‘te weten’ is. Alles is geloof, en geen enkel geloof is waar.

Plaatje met tekst over stoppen geloven eigen onzin

STOP! Geloof ‘je eigen onzin’ niet.

Lifecoaching

Naar aanleiding van persoonlijke interesse in ‘belevingswerelden’, en ‘functioneren binnen de werkelijkheid’, en door een natuurlijk verloop van een aantal dingen binnen ‘mijn ervaring’ / ‘het verhaal’, ben ik me bezig gaan houden met lifecoaching. Dit doe ik in het dagelijkse leven van nature, binnen mijn relaties, bij het opvoeden van de kinderen, enzovoorts.

Voor zover ik kan herinneren, is het onderzoek naar de geest, de werkelijkheid, de positie van de persoon binnen die werkelijkheid, en psychologie, iets wat me interesseert, en waarmee ik me graag en veel bezighoud. Verder is er veel ervaring met het omgaan met ‘psychische klachten’, vanuit mijn achtergrond (Hoogbegaafd, ADHD, Autisme) en het proces wat daarin is doorgemaakt. Acceptatie, omgaan met, en vooral erkenning en validering van de ‘eigen belevingswereld’, en/of het doorzien van de schijnbaarheid er van.

De laatste jaren, en dan vooral het laatste jaar (2016), heb ik veel gesprekken met mensen gehad, met mensen die er voor open stonden ‘gewerkt’, en zonder te weten hoe e.e.a. nu precies werkt, en zonder me er op te richten, met ‘goede resultaten’.
Waarbij ik met ‘goede resultaten’, bedoel dat het op enig vlak, of verschillende vlakken – in het leven / de levenssituatie van betrokkenen – een grote mate van verlichting heeft laten zien.

De werkwijze is echter niet resultaatgericht, en er wordt – vanuit ‘mij’ – nooit van een vooropgezet plan uitgegaan. Het zijn dingen die binnen het proces spontaan gebeuren. Het is niet iets waarop ik prat ga, of kan gaan, omdat het niet ‘ik’ is, die iets doet. Het gaat om (het beginnen van) ‘de reis’ en niet om ‘de bestemming’.

Als er iets gebeurt, gebeurt het door het openstellen van ‘de ander’, en als het gebeurt, gebeurt het altijd ‘nu’. Met andere woorden, ‘mij’ zien als goeroe, leraar, of deskundige, is het paard achter de wagen spannen. Binnen een tijdelijke setting, kan deze ‘rolverdeling’ werken, maar dat is altijd tijdelijk, nooit waar, en zeker niet iets om aan vast te klampen. 

Ik ben niet op zoek naar volgelingen!!   

Waar het in het geval van lifecoaching in basis om gaat, is een combinatie van zelf-onderzoek, het onderzoeken en (leren) doorzien van gedachten en emoties, buiten je verhaal stappen, jezelf (diepgaande) vragen stellen, en het leren volledig – zonder oordeel – te accepteren en toelaten, van ‘wat is’.

De ‘methode’ is dus een combinatie van overgave aan ‘wat is’, en (schriftelijk) ‘zelf-onderzoek’. In andere gevallen is het vooral bij ‘ik ben’ – zonder enige toevoeging, te blijven. Waarbij we samen kijken wat voor jou ‘het beste werkt’.

Door dit proces, ontstaat de mogelijkheid, om te gaan zien wat je bent, voorbij alle definities die je hebt aangeleerd, je feitelijk hebt laten aanleren. Hoe ver daar in wordt gegaan, is in elk individueel geval weer anders, en niet op voorhand bekend, zo leert de ervaring hier.
(Iets waarbij ‘het een’ niet ‘beter’, of ‘slechter’ is dan ‘het ander’, en waarbij ook ‘ik’ nooit weet waar e.e.a. op uitkomt. Dat is altijd hoe het ‘moet zijn’, zonder daarbij te claimen het ‘hoe’ en ‘waarom’ daarvan te kennen.)

Meer weten? Kijk ook even bij Coaching bij opvoeden.

Plaatje tekst druk maken

Druk maken is een tijdelijke state of mind

 

Coaching bij het opvoeden

Vanuit ‘mijn ervaring’ met het opvoeden van kinderen met een stempel (Hoogbegaafd, ADD / ADHD, Autisme), bied ik mijn hulp aan bij jouw opvoedingsvragen. Uit ‘mijn’ ervaring blijkt, dat het erg belangrijk is dat er afstemming, het kweken van begrip, en het loslaten van jouw ideeën omtrent de toekomst van jouw kind, hierbij sleutels zijn. Steekwoorden zijn: Acceptatie, omgaan met, en erkenning en validering van de (eigen) belevingswereld.

In plaats van ‘aanpassen aan’, conditionering van gewenst gedrag en denkbeelden, richt deze coaching zich op validatie van de individu. Niet proberen van een rondje een vierkantje te maken, maar het rondje gewoon een rondje laten zijn. ‘Anders zijn’ wordt een vloek als dit begrip voor de eigenheid / eigen belevingswereld (zoals meestal het geval is bij de reguliere geestelijke gezondheidszorg) ontbreekt. Het is de interne wrijving (zo heb ik dat aan den lijve ondervonden) die hieruit ontstaat, wat het uiteindelijke ‘probleem’ is. Een ‘probleem’ dat vanuit onkunde en belangen ‘in stand wordt gehouden’ door het merendeel van de reguliere ‘hulpverlening’, die zich baseert op standaarden, voor waarheid aangenomen speculatie, en economische belangen. 

Het gaat er juist om, om het stempel niet zien als leidraad, niet te zien als ‘wat iemand is’, en niet te zien als beperking. Door middel van zelf-onderzoek, en zelf-acceptatie kan het stempel gezien (gaan) worden voor wat het is, een stempel. Iets wat een onderdeel is binnen het functioneren binnen de ‘werkelijkheid’. Iets waarmee ‘rekening kan worden gehouden’. Verder is het belangrijk te kijken naar de voordelen die er (ook) aan kleven, en deze ‘voordelen’ leren te accepteren en gebruiken.
(Vaak is het leren uitdrukken richting anderen, wat er van binnen speelt, iets wat een enorme opluchting met zich meebrengt. Temeer omdat hierdoor het gevoel van ‘gek zijn’ verdwijnt.)

Het grote verschil met de reguliere ‘hulpverlening’, is dat er niet wordt uitgegaan van het invalideren van een belevingswereld. (Normaliter gaat het namelijk vaak over ‘moeten aanpassen op’ een (niet als zodanig bestaande) standaard). Een belangrijk deel van wat plaatsvindt, bestaat uit ‘het oplossen van eventueel trauma’. (Wat is voortgekomen uit ‘anders functioneren’ – en de afkeuring die hierdoor vaak wordt ervaren) Ook het ‘leren kijken in elkaars belevingswereld’, en zo kunnen afstemmen, zonder de ‘ene belevingswereld’, boven ‘de andere’ te stellen, is een cruciaal punt.

De uitgangspunten zijn dezelfde als bij de lifecoaching

Plaatje over 'mis zijn met'.

Er is niets ‘mis’ met ‘jou’! ‘Mis zijn’ is iets wat je is aangepraat, maar niet waar.

Onderzoek en Dialoog

Hiermee wordt bedoeld, in open communicatie gaan, individueel of in groepsverband, vanuit het uitgangspunt ‘er valt niets zeker te weten’. Het uitwisselen van belevingswerelden eigenlijk.

Dit kan plaatsvinden in een privé setting, maar ook in bedrijfssituaties in het kader van team-building, of (eventuele) re-integratie bijvoorbeeld.

De uitgangspunten zijn dezelfde als bij de lifecoaching en coaching bij opvoeden.

 

Lezingen

Ik ben beschikbaar om in het openbaar te spreken over op STAP uit de MATRIX besproken onderwerpen, filosofie en processen. De keuzes wat betreft de onderwerpen, kunnen in overleg gemaakt worden.

Zoals gezegd: Je kunt hierbij denken aan navigatie tussen Waarheid & ‘Werkelijkheid’, (het ‘nut’ van) waarheidsrealisatie, maar ook hoe wij als mensheid de maatschappij, de wereld, de ‘werkelijkheid’ hebben vormgegeven, en vormgeven, en hoe dit – eventueel – allemaal meer optimaal zou kunnen functioneren. Daarnaast kan het gaan over de maatschappelijke implicaties wanneer er (vaker) werd gezien ‘wat is’ in plaats van ‘wat wordt verondersteld wat is’ / de verwarring tussen ‘iets vinden’, en ‘iets wat is’.

Verder gaat het om het kweken van begrip ten aanzien van ‘anders zijn’, stempels, en hoe mensen hier – geheel ten onrechte – op worden afgerekend. Denk aan onderwijs, maatschappelijke activiteiten, enzovoorts. 

Plaatje bedankt voor 'jou'.

Bedankt voor ‘jou’!

Kosten

De kosten voor coaching, en coaching bij het opvoeden, zijn 70 Euro per uur. (Met uitzondering van het introductiegesprek / eenmalig gesprek, welke 85 Euro kost.)

Wanneer je, na ons eerste introductiegesprek (85 Euro), kiest om een traject bij STAP uit de MATRIX te gaan volgen, geldt het eerste gesprek dan gewoon als een sessie (70 i.p.v. 85 Euro). Ook kan er voor meerdere sessies (5) tegelijk geboekt worden, waarbij de kosten geen 5 x 70 Euro = 350 Euro, maar 300 Euro (50 Euro korting) zullen bedragen.

Uiteraard hanteert STAP uit de MATRIX een coulance regeling. Wanneer er geen – of weinig – geld voor handen is, schroom niet alsnog contact met me op te nemen, zodat we kunnen kijken naar de mogelijkheden voor het hanteren van een gereduceerd – of zelfs geen – tarief. (Uiteindelijk is het ‘helpen je te leren jezelf te helpen’ wat voor mij voorop staat.)  

De kosten voor Onderzoek en Dialoog, en lezingen, worden op basis van te besteden tijd, in overleg, bepaald.

Vrijblijvende Email

Je kunt me ook – eenmalig! – een email sturen met (maximaal 3) vragen / problemen, waarop ik je dan mijn visie zal geven. De ervaring leert dat het zo vrij snel duidelijk wordt, of STAP uit de MATRIX iets voor jou kan betekenen, en of het – nog belangrijker – voor jou goed voelt. Dat laatste is, zo leert de ervaring, gezien de intensiteit van deze materie, van essentieel belang. 

Afspraak maken, vragen over afspraak, of vragen

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Marcel Graumans – coach / schrijver / denker @ STAP uit de MATRIX

Logo STAP uit de MATRIX

* Mocht je STAP uit de MATRIX willen ondersteunen kan dit het best door middel van een donatie, waarmee de kosten en een stukje tijd gecompenseerd kan worden. Kijk voor meer informatie op de pagina doneren, elders op deze website.